Mededelingen

Meest recente mededelingen:

23 november 2022 - Vanaf 30 december  Monitoringstool uit de lucht

Vanaf 30 december 2022 kunt u géén gebruik meer maken van de website NSL Monitoring en de Monitoringstool. ´De website gaat uit de lucht´. 
De Monitoringstool is dan vervangen door het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK), te vinden op www.cimlk.nl. Op 8 december gaat het CIMLK live. In deze versie van het CIMLK zijn de invoergegevens en rekenresultaten van MR2021 beschikbaar om te downloaden. De gegevens van MR2022 zullen, op verzoek van IenW, zo snel mogelijk na publicatie van de NSL monitoringsrapportage worden toegevoegd aan het CIMLK. Deze gegevens worden publiek zodra de NSL monitoringsrapportage 2022 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Belangrijk:

  1. De weggegevens en rekenresultaten van MR2010-MR2022 worden binnenkort gearchiveerd en geplaatst op de RIVM-site. Nadat het monitoringsrapport 2022 is aangeboden aan de Tweede Kamer worden de data van MR2021 en MR2022 opgenomen in het CIMLK en van daaruit te downloaden in de nieuwe bestandsopbouw.
  2. Tot 30 december kunt u, na inloggen, de veehouderijgegevens en rekenresultaten van alle monitoringsronden uit de Monitoringstool exporteren en opslaan op uw eigen computer. De mogelijkheid om data in ISL3a-formaat te exporteren zal niet direct beschikbaar zijn in CIMLK.
    De data van MR2021 en MR2022 zal worden opgenomen in het CIMLK en van daaruit te downloaden in de nieuwe bestandsopbouw. Actualisatie van veehouderijgegevens voor monitoringsronde 2023 vindt plaats met bestanden met die opbouw. Er is geen RIVM-archief van veehouderijgegevens omdat deze vóór MR2021 niet openbaar toegankelijk waren. Vanaf MR2021 zijn deze gegevens openbaar gepubliceerd en maken deel uit van het CIMLK.

16 november 2022 - Disclaimer rekenen en rekenresultaten MR2022
Disclaimer geldig sinds 1 nov 2022: Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Dit heeft mogelijk invloed op:
- de berekeningen die gebruikers na inloggen kunnen uitvoeren met de rekentool voor NSL monitoringsronde 2022 (MR2022), en
- de rekenresultaten van NSL monitoringsronde 2022 die gebruikers na inloggen kunnen exporteren.
Het RIVM onderzoekt momenteel de impact van de onjuistheid en zal indien nodig de rekentool en rekenresultaten corrigeren.

12 juli 2022 - NSL RT2022 beschikbaar
De validatie van de Rekentool 2022 is afgerond en akkoord bevonden, de Rekentool is nu publiekelijk beschikbaar. Inloggen is niet meer nodig. De Monitoringstool 2022 is vanaf 11 juli open achter de inlog. 

20 juni 2022 - RT2022 volledig beschikbaar achter de inlog
De rekentool 2022 achter de inlog is volledig beschikbaar, er kan nu ook gerekend worden met tussenliggende jaren (2022 t/m 2029) én de overige stoffen.

25 mei 2022 - RT en MT beschikbaar !
Zojuist is de opschoning en herstart van RT en MT uitgevoerd. Beide zijn weer benaderbaar voor actualisatie- en rekentaken.

24 mei 2022 - Morgen MT en RT korte tijd niet beschikbaar 
Op woensdagochtend 25 mei van 9:00 tot 10:30 zal door een opschoning van taken en herstart van het systeem de monitoringstool en rekentool niet bereikbaar/beschikbaar zijn. Rond 10:30 is de verwachting dat actualisatie- en rekentaken sneller het proces doorlopen.

4 mei 2022 - Rekentool 2022 beschikbaar als hulpmiddel
De NSL-Rekentool 2022 is beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2022 zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart verwerkt.

De generieke schalingsfactoren voor een milieuzone stedelijk vrachtverkeer zijn niet beschikbaar in MR2022. De factoren van MR2021 zijn te onbetrouwbaar gebleken. 
Het RIVM heeft in de NSL-database de generieke schalingsfactoren voor milieuzones op  ´1´ gezet. Maatregelgebieden die in MR2022 gebruik maken van de generieke schalingsfactoren (waarde in kolom ´generiek´ is ´t´) tellen feitelijk niet mee voor de doorrekening.
Let op: U kunt voor een eigen berekening zelf maatregelgebieden invoeren of aanpassen. Ook de aanwezige maatregelgebieden voor milieuzones. U kunt géén gebruik maken van generieke schalingsfactoren milieuzone, maar u mag wél uw eigen schalingsfactoren invoeren.

Met de Rekentool 2022 kunt u de lokale invoer voor het rekenjaar 2021 en het zichtjaar 2030 voor zowel PM10 als NO2 controleren.
Let op: Op dit moment is de RT alleen te gebruiken voor de jaren 2021 en 2030 voor de stoffen PM10 en NO2. De rekenresultaten voor de andere stoffen (EC en PM2,5) zijn nog niet gevalideerd. De RT2022 zal binnen enkele weken aangepast zijn voor het berekenen van de tussenliggende jaren én de overige stoffen.

28 april 2022 - Rekentool 2022 nog niet beschikbaar 
De rekentool 2022 is nog niet beschikbaar. Zodra de RT 2022 beschikbaar is zullen wij u informeren.  

26 april 2022 - Geen tussentijdse sluiting MT  
Dit jaar vinden er géén tussentijdse landelijke berekeningen plaats en blijft de monitoringstool open tot en met 25 mei 2022. 

26 april 2022 - Rekentool 2022 nog niet beschikbaar 
De rekentool 2022 is nog niet beschikbaar. Donderdag 28 april is de verwachting dat de RT 2022 beschikbaar zal komen. 

14 april 2022 - Rekentool 2022 op 19 april nog niet beschikbaar 
De rekentool 2022 is dinsdag 19 april (streefdatum) nog niet beschikbaar. De openstelling zal naar verwachting een week later zijn. We houden u op de hoogte via de MT-website en de NSL-nieuwsbrief.  

30 maart 2022 - Monitoring in 2023
Voor de monitoring van de luchtkwaliteit rond wegen en veehouderijen gebruiken we momenteel de NSL-Monitoringstool (NSL-MT). Het RIVM werkt in opdracht van het ministerie IenW aan een opvolger: het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Het CIMLK wordt in januari 2023 in gebruik genomen voor de monitoring van luchtkwaliteit. Vanaf dat moment kunt u géén gebruik meer maken van de NSL-Monitoringstool.

 In 2023 zal iedereen gebruik maken van het CIMLK:
- Gemeenten, provincies en het Rijk moeten jaarlijks omgevingswaarden voor luchtkwaliteit monitoren. De monitoringsplicht staat in artikel 20.1 van de Omgevingswet.
- Conform de Schone Lucht Akkoord-afspraken monitoren de SLA-deelnemers óm het jaar de luchtkwaliteit. Zie artikel 11 Schone Lucht Akkoord.
- Daarnaast kan een ieder berekeningen luchtkwaliteit langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom (SRM1 en SRM2) direct uitvoeren vanuit CIMLK. Het systeem berekent de luchtkwaliteit op basis van de door u ingevoerde bestanden en instellingen.

Op deze plek houden wij u op hoofdlijnen op de hoogte. De NSL-partners worden doormiddel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.
Voor meer specifieke en inhoudelijke informatie kijk dan op de Github-pagina van het RIVMvoor o.a. het Informatiemodel, bij RWS/InfoMil voor het thema lucht en IPLO geeft informatie over regelgeving die geldt ná inwerkingtreding van de Omgevingswet.

15 december 2021 - Rekentool 2019 niet langer beschikbaar
Gebruik van de Rekentool 2019 (RT2019) is niet langer beschikbaar. In de wereldwijd veel gebruikte software ‘Apache Log4j’ is een ernstige kwetsbaarheid aangetroffen. De RT2019 gebruikt deze software ook en is daarom uitgeschakeld.

Mocht er ernstige noodzaak zijn om toch met die versie te willen rekenen, neem contact op met de helpdesk; luchtkwaliteit@rws.nl.
Rekenen met RT2020 en RT2021 is wel mogelijk.

13 december 2021 - Rekentool 2019 niet beschikbaar
Gecorrigeerd bericht: Gebruik van de Rekentool 2019 (RT2019) is momenteel niet mogelijk. In de wereldwijd veel gebruikte software ‘Apache Log4j’ is een ernstige kwetsbaarheid aangetroffen. De RT2019 gebruikt deze software ook en is daarom tijdelijk uitgeschakeld.

RIVM werkt eraan deze kwetsbaarheid zo snel mogelijk op te lossen.
Rekenen met RT2020 en RT2021 is wel mogelijk.

15 november 2021 Rekentool NSL 
Gedurende de uitvoering van de monitoring van het NSL in 2020 zijn voor de grootschalige achtergrondconcentraties Nederland (GCN) op 6 juli 2020 updates beschikbaar gekomen (Monitoringsrapportage NSL 2020, bijlage 1). Deze updates zijn voor de vaste jaren van de monitoring (2019, 2020 en 2030) als een correctie op de rekenresultaten doorgevoerd. In het najaar van 2020 is een interpolatie doorgevoerd om ook voor alle jaren tussen 2020 en 2030 gebruik te kunnen maken van de update. Bij de invoering van deze interpolatie is de correctie van PM2.5 concentraties voor het jaar 2019 per abuis komen te vervallen. Omdat de onvolkomenheid niet optrad voor resultaten tussen 2020 en 2030 viel deze niet op bij de tests voor die jaren. Doorwerking van de aanpassing voor 2019 was uiteraard ook de bedoeling. Bovenstaande bleek bij tests van het systeem in de loop van 2021. 

Het gaat hier dus enkel en alleen om berekeningen uitgevoerd met de NSL-rekentool van 2020 vanaf november 2020, voor het rekenjaar 2019 en de stof PM2.5. In de praktijk gaat het om een over het land grofweg gelijke correctie van circa 1.1 ug/m3 PM2.5, waarbij de rekentool te hoge concentraties geeft. De resultaten van de vastgestelde NSL-monitoring 2020 zijn niet beïnvloedt. Voor de resultaten van de NSL-monitoring 2021 maakt het evenmin uit.

In overleg met het ministerie van IenW is besloten om de correctie voor PM10 in 2019 in de rekentool van 2020 alsnog correct door te voeren.  

22 september 2021 Storing opgelost
De storing is inmiddels verholpen.
De rekentaken die in de wachtrij stonden konden helaas niet worden behouden. Graag deze taken opnieuw aanbieden en starten. 

22 september 2021 Storing RT
Vanaf 14 september zijn er problemen bij de rekentool 2021.
Zo komen rekenresultaten niet via een email terug bij de aanvrager. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. 

Donderdag 16 en vrijdag 17 september Rekentool niet beschikbaar.
De onderliggende systemen van de NSL MT ondergaan op 16 en 17 september een update. Dit duurt twee dagen.

Rekenen en wijzigingen in de database zijn die dagen niet mogelijk. Zoals export starten, rekentaak starten, wijziging van gebruikers, etc.

17 juni 2021 - NSL RT2021 beschikbaar
De validatie van de Rekentool 2021 is afgerond en akkoord bevonden, de Rekentool is nu publiekelijk beschikbaar. Inloggen is niet meer nodig. 

4 mei 2021 -  Tijdelijke sluiting MT (2 werkdagen)
Op 10 en 11 mei is de monitoringstool voor alle actualisaties gesloten. Dit in verband met een tussentijdse landelijke berekening voor verkeer.

3 mei 2021 - Laatste aanpassing RT2021
De RT 2021 is aangepast en opengesteld voor het berekenen van de
tussenliggende jaren (2021 t/m 2029) én de overige stoffen. 

19 april 2021 - Rekentool 2021, EC nu ook te gebruiken
Rekenen voor 2020 en 2030 met EC kan nu ook. De validatie van het rekenen met EC levert rekenresultaten voor EC die akkoord zijn bevonden. Daarmee vervalt de waarschuwing over EC in de mededeling van eerder vandaag. 

19 april 2021 - Rekentool 2021 beschikbaar als hulpmiddel
De NSL-Rekentool 2021 is beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2021 zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart verwerkt.

De schalingsfactoren voor milieuzone vrachtzijn ook geactualiseerd en opgenomen in de MT. Voor licht verkeer zijn er nu ook schalingsfactoren. In het maatregelenbestand kunt u gebruik maken van de generieke schalingsfactoren voor milieuzones. Op de pagina Maatregelenbestand kunt u nalezen hoe u de schalingsfactoren kiest.

Met de Rekentool 2021 kunt u de lokale invoer voor het rekenjaar 2020 en het zichtjaar 2030 voor zowel PM10, PM2,5 als NO2 controleren.
Let op: Voor EC echter nog niet, ondanks dat deze al meegeleverd wordt in het rekenresultaat. Voor EC is nog geen akkoordverklaring uit de validatie verkregen.
Let op: De RT2021 zal binnen enkele weken aangepast zijn voor het berekenen van de tussenliggende jaren én de overige stoffen.

  

Alle oude mededelingen kunt u vinden onder archief mededelingen

===================================

Algemene informatie:

Nieuwe rekenhart: AERIUS
De NSL rekentool is vervangen door het rekenhart AERIUS Lucht. De werking van AERIUS v2019 is beschreven in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2019 en de werking van v2020 in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2020. AERIUS Lucht is gevalideerd door het RIVM. De procedure en resultaten zijn beschreven in het validatierapport.

Omzetting invoerbestanden naar AERIUS formaat achter de schermen
Na het aanmaken van een rekentaak vindt achter de schermen de interpretatie van de invoergegevens plaats. Deze interpretatie is in het Errata-addendarapport van het RIVM beschreven. Vervolgens wordt de invoer naar AERIUS formaat geconverteerd, zoals aangegeven in het overzicht van het nieuwe formaat van de invoerbestanden en resultaatbestanden. Een volledig overzicht van de stappen achter de schermen tussen het aanmaken van een rekentaak en het verkrijgen van de resultaten is opgenomen in de notitie Rekensysteem van het RIVM.

Exporteren, rekentaken, kaartviewer en actualiseren ongewijzigd
De functionaliteiten voor het exporteren van NSL-invoerbestanden, het aanmaken van rekentaken, het gebruik van de kaartviewer en de wijze van actualiseren zijn ongewijzigd gebleven.